г. Алматы 22.06.2023

ЖАРИЯ ШАРТ

Интернет желісінде ақылы қызмет көрсету

Бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «АМДГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жарғы негізінде әрекет ететін директор Сапиева Дана Манарбекқызы атынан Қазақстан Республикасының бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын кез келген резидент тұлғасымен төменде көрсетілгендер туралы осы Интернет желісінде өтеулі қызметтер көрсету жария шартын (бұдан әрі мәтін бойынша – Шарт) жасасады:


1. ШАРТ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ


1.1. Осы Шарт жария шарт болып табылады, оған сәйкес Орындаушы оларды көрсетуге өтініш білдірген адамдардың (тапсырыс берушілердің) белгісіз тобына қатысты қызметтер көрсету жөніндегі міндеттемені өзіне қабылдайды.
1.2. Осы Шарттың мәтінін сайтта мына мекенжай бойынша орналастыру: https://amdg.kz/offerta-amdg-kz бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын «АМДГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директор Сапиева Дана Манарбекқызы атынан Жарғы негізінде әрекет ететін, белгісіз тұлғалар тобына осы Шарт жасасуға бағытталған Қазақстан Республикасының кез келген резиденті тұлғасымен бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодекстің 387-бабы) жария ұсынысы (оферта)болып табылады.
1.3. Осы Шартты жасасу Тапсырыс берушінің осы Шартқа қосылуы арқылы, яғни Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарын тұтастай қабылдауы (акцепті) арқылы, қандай да бір шарттарсыз, алып қоюларсыз және ескертпелерсіз жүргізіледі (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабы).
1.4. Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарын қабылдау (акцепт) фактісі Тапсырыс берушінің осы шартта айқындалған тәртіппен және шарттарда тапсырыс берген қызметтеріне ақы төлеуі болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 396-бабының 3-тармағы).
1.5. Осы Шарт, оны акцептеу тәртібі сақталған жағдайда, қарапайым жазбаша нысанда жасалған болып есептеледі (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 394-бабының 2-тармағы).
1.6. Осы Шартты кейіннен акцептеу мақсатында бағаны келісу шот-хаттамасын алу үшін Тапсырыс беруші мыналарды жасауы керек:
1.6.1. Жеке кабинетте тіркеуден өту: https://client.amdg.kz/login;
1.6.2. Жеке кабинетте бағаны келісу шот-хаттамасын қалыптастыру үшін міндетті мәліметтерді көрсету;
1.6.3. Жеке кабинетте тіркелу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына алынған сілтеме бойынша өту.
Бағаны келісу шот-хаттамасы Тапсырыс беруші жеке кабинетте өз бетінше таңдаған немесе көрсеткен мәліметтер негізінде қалыптастырылады және тараптар электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) құралдарын қолдана отырып қол қояды.2. ОСЫ ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР:


2.1. Тапсырыс берушінің сайты-Интернет желісінде орналастырылған сайт.
2.2. Контекстік жарнама-клиенттің негізгі сұраныстары бойынша веб-беттерде көрсетілетін жарнама.
2.3. Контекстік жарнама жүйелері - Тапсырыс берушінің хабарландыруларын орналастыратын және Орындаушы мен Тапсырыс берушіге Орындаушы (Тапсырыс беруші) қалыптастырған Жарнамалық хабарландыруларымен және Жарнамалық науқандарды басқаруға мүмкіндік беретін тиісті компанияға тиесілі сервис (Яндекс.Директ, Google Adwords).
2.4. Таргеттелген жарнама-бұл мәтіндік, медиа немесе мультимедиялық жарнамалар, олар тек Тапсырыс беруші белгілеген талаптардың белгілі бір жиынтығын қанағаттандыратын пайдаланушыларға және\немесе мақсатты жарнама жүйелерінің параметрлеріне сәйкес келеді.
2.5. Таргеттелген жарнама жүйесі-Тапсырыс берушінің жарнамаларын орналастыратын және Тапсырыс берушіге немесе Орындаушыға Орындаушы (Тапсырыс беруші) қалыптастырған Жарнамалық хабарландырулар мен Жарнамалық науқандарды басқаруға мүмкіндік беретін тиісті компанияға тиесілі сервис(Facebook (Instagram), Target.my.com (VK Жарнама), TikTok).
2.6. Жарнама-графикалық немесе анимациялық бейнені, бейне форматтағы материалдарды, сондай-ақ қолтаңбаны немесе гиперсілтемені қоса алғанда, тапсырыс берушінің жарнамалық ақпаратын қамтитын және контекстік және\немесе таргеттелген жарнама жүйелерінде орналастырылатын мәтіндік хабарландыру, баннер.2.7. Есепті кезең-Шарттың талаптарымен бекітілетін, 1 (бір) күнтізбелік айға тең қызмет көрсету кезеңі. Бірінші есепті кезең Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша алғашқы алдын ала төлем жүргізгеннен кейінгі күнінен бастап есептеледі және мұндай алдын ала төлем жүргізілген айдың соңғы күнімен аяқталады.2.8. Жарнама науқаны-контекстік және\немесе таргеттелген жарнама жүйелерін пайдалана отырып жүзеге асырылатын Тапсырыс берушіге (Тапсырыс берушінің сайтына) қатысты шарт шеңберінде іске асырылатын іс-қимылдар кешені.2.9. Жарнамалық науқанның бюджеті-контекстік және/немесе таргеттелген жарнама Жүйелерінде Тапсырыс берушінің жарнамаларын орналастыру үшін аккаунтта жұмсалатын ақша сомасы.2.10. Жарнамалық аккаунт (бұдан әрі – Аккаунт) – Орындаушы контекстік және\немесе таргеттелген жарнама жүйесінде құрған, Тапсырыс берушіге Шарт бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Тапсырыс берушінің жарнамалық хабарландыруларын баптауды, іске қосуды және орналастыруды өз бетінше жүзеге асыруға, көрсетілген қызметтер бойынша статистика деректерімен танысуға, сондай-ақ Жарнамалық науқан Бюджетінің жай-күйін бақылауға мүмкіндік беретін есептік жазба.2.11. Жеке кабинет-Тапсырыс берушіге контекстік және\немесе таргеттелген жарнама Жүйесіндегі жарнама науқандары бюджеттерінің қалдықтарын бақылауға, Орындаушының техникалық қолдауын алуға, Орындаушының қызметтеріне ақы төлеу бағасын келісу Шот-хаттамасын қалыптастыруға мүмкіндік беретін шарт бойынша қызметтер көрсету үшін Орындаушы пайдаланатын бағдарламалық жасақтаманың бір бөлігі.
2.12. Аккаунт валютасы - тиісті Жүйенің аккаунтында (Яндекс Директ – теңге; Google Adwords, TikTok – АҚШ доллары; Facebook, Instagram – АҚШ доллары; Target.my.com (VK Жарнама)– ресей рублі) Жарнамалық хабарландырулар мен науқанды орналастырудың құнын анықтайтын валюта.
2.13. Тарифтер-Орындаушы Орындаушының Интернет-ресурсында орналастыратын, осы Шарт бойынша көрсетілетін Орындаушы Қызметтерінің құны.
Осы Шартта қолданылатын барлық терминдер мен анықтамалар контекстке байланысты қолданылатын жекеше және көпше түрдегі терминдерге бірдей дәрежеде қатысты.

3. ШАРТТЫҢ МӘНІ


3.1. Шарттың талаптарына сәйкес Орындаушы Тапсырыс берушінің Жарнамалық хабарландыруларын Жүйеде (-лерде) Тапсырыс беруші үшін Аккаунтты (-тарды) құру, құрылған Аккаунтқа (-тарға) қолжетімділікті қамтамасыз ету, Жарнамалық науқанның Бюджеттің толтыру және/немесе консультациялық қолдау көрсету арқылы контексттік және/немесе таргеттелген жарнаманы жүйеге (бұдан әрі - Жүйе (-лер)) орналастыру бойынша қызметтерді (бұдан әрі - Қызметтер) көрсету міндеттемесін алады, ал Тапсырыс беруші көрсетілетін Қызметтерді Шарттың талаптарына сәйкес толық көлемде қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.
3.2. Осы Шарт бойынша қызметтер Тапсырыс берушінің шоттарында (Аккаунттарында) тиісті жүйелерде ақша қаражаты болған кезде Шарттың қолданылу кезеңінің ішінде көрсетіледі. Қызметтер Жарнамалық науқан бюджетін нақты пайдаланғанға дейін көрсетіледі.

4. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ


4.1. Орындаушы міндеттері:
4.1.1. Тапсырыс берушіге Тараптар бағаны келісу Шот-хаттамаларында және осы Шартта айқындаған шарттарда қызметтер көрсету.
4.1.2. Тапсырыс беруші сұрау салуды жеке кабинет арқылы жіберген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге жүйеде (-лерде) Аккаунт (-тар) құруға және оған жеке кабинетте тіркелу кезінде көрсетілген мекенжайға электрондық пошта арқылы тиісті логин мен парольді қамтитын хабарлама жіберу арқылы қол жеткізуге не тиісті жүйенің ережелеріне сәйкес басқа тәсілмен қол жеткізу;
4.1.3. Тиісті жүйенің қағидалары бұзылған кезде Тапсырыс берушінің Аккаунтын (-тарын) бұғаттау жағдайларын қоспағанда, Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша қызмет көрсету мерзімі ішінде тиісті жүйеде (лерде) құрылған Тапсырыс берушінің Аккаунтына (-тарына) қол жеткізуді қамтамасыз ету.
4.1.4. Жеке кабинет арқылы қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің Жарнамалық хабарландыру жүйелерімен қызмет көрсету және модерациялау мәселелері бойынша жұмыс күндері сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін (жұма күні сағат 17.00-ге дейін) Тапсырыс берушіге консультациялық қолдау көрсетуді жүзеге асыру. Тапсырыс берушінің Жарнамалық хабарландыру жүйелерімен қызмет көрсету және модерациялау мәселелері бойынша консультациялық қызметтер күнтізбелік ай ішінде 1 (бір) сағаттан аспайтын уақытты қамтиды. Егер Орындаушының Тапсырыс берушінің консультациясына жұмсайтын сағат саны күнтізбелік ай ішінде 1 (бір) сағаттан артық болған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың 5.1-тармағында айқындалған тәртіппен қызметтер көрсету туралы актілер негізінде консультациялық қызметтерге ақы төлеуді жүргізеді.

4.2. Тапсырыс беруші міндеттері:
4.2.1. Орындаушының қызметкерімен (бұдан әрі – жауапты тұлға) өзара іс-қимыл жасау үшін жауапты қызметкер тағайындалсын және шарт жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Орындаушыға оның байланыс деректерін ұсыну. Жауапты тұлғалардың факсимильді және/немесе электрондық байланыс арқылы хат алмасуы қызметтерді көрсетудің барлық кезеңдерінде келісу және бекіту кезінде күшіне ие болады.
4.2.2. Жауапты адамды ауыстыру туралы Орындаушыны хабардар ету және жаңа жауапты тұлғаның байланыс деректерін ауыстыру күнінен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсыну.
4.2.3. Орындаушының қызметтеріне бағаларды келісу шот-хаттамасында көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде ақы төлеу.
4.2.4. Қызмет көрсету басталғанға дейін өз тарапынан қол қойып, Орындаушыға бағаны келісу хаттамасының бір данасын жіберу.
4.2.5. Орындаушыдан алынған немесе шарттың орындалуына байланысты Тапсырыс берушіге белгілі болған құпия ақпараттың сақталуын және жария етілмеуін қамтамасыз ету, оның ішінде жүйеде (жүйелерде) Тапсырыс берушінің Жеке кабинетіне және Аккаунтына (-тарына) қол жеткізу үшін берілген логин мен парольді қоса алғанда. Егер Тапсырыс беруші үшінші тұлғалардың жеке кабинетіне кіруге рұқсат берген жағдайда, Тапсырыс беруші осындай үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін толық жауапты болады.
4.2.6. 4.2.1-тармақта көзделген тәртіппен Тапсырыс беруші тағайындаған жауапты тұлғалардың іс-әрекеттері үшін толық жауапты болу. Шарттың 4.2.2 және 4.2.5-тармақтары, оның ішінде Орындаушыға жауапты тұлғаның ауысуы туралы хабарламаған/уақтылы хабарламаған жағдайда (шарттың 3.2.2-тармағы).
4.2.7. Тапсырыс берушінің Аккаунтындағы (-тарындағы) ақша қаражатының қалдығын дербес бақылау және Аккаунт (-тар) статистикасымен танысу. Тапсырыс беруші Орындаушы Тапсырыс берушіге Аккаунтындағы (-тардағы) ақша қаражатының қалдығы мен аяқталуы туралы хабардар етпейтінімен танысады және келіседі.
4.2.8. Орындаушының талабы қойылған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын растайтын немесе тиісті жүйенің қағидаларына сәйкес талап етілетін куәліктерді, анықтамаларды, лицензияларды, сертификаттарды және өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті. Осы шарт орындалмаған жағдайда, Орындаушы оған айыппұл санкциялары қолданылған жағдайда Тапсырыс берушіден барлық шығындарды өндіріп алуға құқылы.
4.2.9. Орындаушы орналастырған Жарнамалық хабарландырудан/баннерден гиперсілтеме жүргізілетін Тапсырыс берушінің сайтында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін ақпаратты орналастыруды қамтамасыз ету. Көрсетілген шарт сақталмаған жағдайда Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.
4.2.10. Жарнамалық хабарландыруларды орналастыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, жарнамаланатын қызметті жүзеге асыру орнының/жарнамаланатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орнының заңнамасында және мәтіндері таңдалған жүйенің тиісті Интернет-ресурстарында орналастырылған жүйелер қағидаларында белгіленген талаптарды сақтау. Егер Тапсырыс беруші Жарнамалық хабарландыруларды одан әрі орналастырған кезде оларды орналастыру үшінші тұлғалардың құқықтарын немесе қолданыстағы заңнаманы немесе жүйелер ережелерін бұзатынын немесе бұзуы мүмкін екенін анықтаса. Орындаушы бұзушылықтар жойылған сәтке дейін шарт бойынша қызметтер көрсетуді дереу тоқтата тұруға құқылы.
4.2.11. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс орналасқан пайдаланушыларға геотаргеттеу тұнбалары бар TikTok-та Жарнамалық науқан басталғанға дейін Орындаушыны алдын ала хабардар ету қажет.
4.2.12. Ресей Федерациясының аумағында орналасқан пайдаланушыларға гео-таргеттеу тұнбалары бар Жарнамалық науқан басталғанға дейін Орындаушыны алдын-ала хабардар ету.
4.2.13. Тапсырыс беруші Ресей Федерациясының аумағында жарнаманы орналастыру (тарату) Ресей Федерациясының «Жарнама туралы» 13.03.2006 № 38-ФЗ Федералдық заңының, сондай-ақ Ресей Федерациясының басқа да нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылатындығымен танысқанын растайды, бұл Тапсырыс берушінің тиісті беру талаптарын орындауын білдіреді жарнама деректерінің операторына, интернет-жарнаманың бірыңғай тізіліміне өзге субъект, оның ішінде жарнама таратушыға, жарнама жүйесінің операторына, Жарнамалық хабарландыруларды «жарнама» белгісімен таңбалау, сондай-ақ жарнама берушіге және/немесе ол туралы ақпараты бар сайтқа көрсету жөніндегі талаптар туралы ақпарат береді. Тапсырыс беруші Ресей Федерациясының заң талаптарының орындалуын дербес қамтамасыз етеді және бұл үшін жауап береді.

4.3. Орындаушының құқығы бар:
4.3.1. Қызмет көрсетуді бастамау немесе тоқтата тұру, сондай-ақ шартты орындаудан бас тарту және Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттерін бұзуы Орындаушының оны орындауына кедергі келтірген жағдайларда, оның ішінде Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша қызмет көрсетулерге ақы төлеуді кешіктіруі кезінде және\немесе Тапсырыс берушінің төлем құжатында Орындаушының шотының нөмірі мен күні болмаған кезде шығындар мен залалдарды өтеуді талап ету Орындаушы төлемді сәйкестендіру сәтіне дейін, Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша қызметтерді төлеуді кешіктірген кезде;
4.3.2. Шарт бойынша қызмет көрсету тәсілдерін дербес айқындау. Орындаушы Шарт бойынша қызмет көрсету үшін үшінші тұлғаларды тартуға құқылы.
4.3.3. Егер Тапсырыс берушінің Жарнамалық хабарландырулары, сайт тақырыбы жүйелерді модерациялаудан өтпеген жағдайда жүйелердің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Қызмет көрсетуден бас тарту.
4.3.4. Егер Тапсырыс беруші осы жүйелерде көзделген шарттарды бұзса, Facebook, Instagram немесе TikTok таргеттелген жарнама Жүйелерінде Тапсырыс берушінің аккаунтын істен шығару.
4.3.5. Facebook, Instagram немесе TikTok таргеттелген жарнама Жүйелерінде қызмет көрсетуді біржақты тәртіппен тоқтату және (немесе) Тапсырыс берушінің аккаунтын жою егер:
4.3.5.1. Тапсырыс беруші Аккаунт құрылған сәттен бастап 30 (отыз) күн ішінде жарнамаларды орналастырмаса;
4.3.5.2. Тапсырыс беруші Facebook, Instagram немесе TikTok таргеттелген жарнама жүйелерінде қаражатты толық пайдаланған сәттен бастап 3 (үш) ай ішінде Тапсырыс берушінің Аккаунтында Жарнамалық хабарландырулар орналастырмаса;
4.3.5.3. Тапсырыс беруші Facebook, Instagram немесе TikTok таргеттелген жарнама жүйелерінің қызметтерін осы қызметтерге соңғы төленген сәттен бастап 3 (үш) ай ішінде пайдаланбаған.
4.3.6. Осы Шартқа және тарифтерге біржақты тәртіппен өзгерістер енгізу.
4.3.7. Төлем бойынша міндеттеме туындаған күннен бастап мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күннен асатын Тапсырыс берушімен жасалған басқа шарттар бойынша Орындаушының қызметтер көрсету шеңберінде орындаушы көрсеткен қызметтері үшін берешек туындаған жағдайда, Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар ете отырып, осы Шарт бойынша Тапсырыс беруші төлеген алдын ала төлем сомасынан берешектің құнын ұстап қалуға құқылы. ұстауға дейін 2 (екі) күнтізбелік күннен кешіктірілді.
4.3.8. Тапсырыс берушінің келісімінсіз жеке кабинеттің функционалын пысықтау және жаңарту.

4.4. Тапсырыс берушінің құқығы бар:
4.4.1. Орындаушының қызмет көрсету барысы мен сапасын тексеру, оған қызмет көрсету бойынша қосымша нақтылау нұсқауларын беру.
4.4.2. Осы Шарттан Шартта көрсетілген талаптарда біржақты соттан тыс тәртіппен бас тарту.

5. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ


5.1. Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің құны бағаны келісу шот-хаттамасында көрсетіледі және мыналардан тұрады:
- Жарнамалық науқанның бюджеті;
- Орындаушы комиссиясы.Орындаушы алатын комиссияның мөлшері Тапсырыс беруші жүйеде (лерде) Жарнамалық хабарландыруларды орналастыруға жұмсайтын Жарнамалық науқанның тарифтері мен бюджетінде Орындаушы белгілеген комиссия ставкасы негізге алына отырып есептеледі және бағаны келісу шот-хаттамасында көрсетіледі.
5.2. Қызметтерге ақы төлеуді Тапсырыс беруші бағаны келісу шот-хаттамасында көрсетілген мерзімдерде 100% алдын ала төлем тәртібімен теңгемен жүргізеді. Төлемді тағайындауда міндетті түрде төленетін бағаны келісу хаттамасының шот нөмірі мен күні көрсетілуі тиіс. Әйтпесе, Жарнамалық науқанның бюджетін толтыру 5 (бес) жұмыс күніне дейін созылуы мүмкін.
5.3. Қызметтер Орындаушының есеп шотына ақшалай қаражат түскен сәттен бастап төленген болып есептеледі.
5.4. Орындаушының осы Шарт бойынша қызметтердің құнын біржақты тәртіппен өзгертуге құқығы бар. Бұл ретте, Шарттың 5.6, 5.8-тармақтарында сипатталған жағдайларды қоспағанда, Тараптар бағаны келісу хаттамасында тіркелген қызметтердің құны осындай шот-бағаны келісу хаттамасы бойынша қызметтерді көрсетудің барлық мерзімі ішінде өзгеруге жатпайды.
5.5. Жарнамалық науқанның Бюджетін толықтыру тиісті жүйенің Аккаунтының валютасында жүзеге асырылады. Орындаушы тиісті шетел валютасының бағамын TikTok таргеттелген жарнама жүйесін қоспағанда, Орындаушыға Банктің валютаны сату бағамы негізінде біржақты тәртіппен айқындайды.
5.6. TikTok таргеттелген жарнама жүйесі өз қызметтерінің бағасын шетел валютасында белгілейтіндіктен, Орындаушы шетел валютасының бағамына байланысты қызметтердің бағасын индекстеуге құқылы. Бұл жағдайда алдын ала төленген шоттар айдың бірінші күнтізбелік күніне Қазақстан Ұлттық Банкінің бағамы бойынша есептелетін шетел валютасының бағамы ескеріле отырып, плюс 1% (бір пайыз) қойылады. Тараптар валюталардың ресми бағамын айқындау үшін Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми веб-бетін қарастыруға келісті. Есепті кезеңде (айда) жабылатын құжаттарды қалыптастыру кезінде көрсетілетін қызметтердің бағасы шетел валютасы бағамының өзгеруін ескере отырып түзетіледі: көрсетілетін қызметтің бағасы құжаттар қойылған айдың соңғы күнтізбелік күніне Қазақстан Ұлттық Банкінің бағамы бойынша индекстеледі, оған қоса 1% (бір пайыз). TikTok таргеттелген жарнама жүйесіндегі аккаунтты толтыру мерзімі Тапсырыс берушінің ақшалай қаражаты Орындаушының есеп шотына түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күнін құрайды.
5.7. TikTok таргеттелген жарнама жүйесіне қызмет көрсету кезінде Тараптар тоқсан сайын өткен тоқсандағы есеп айырысуларды салыстырып тексеруді жүзеге асыруға және қажет болған жағдайда өзара есеп айырысуларды мынадай тәртіппен жүргізуге міндеттенеді: Орындаушы тоқсан сайын күнтізбелік тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге электрондық пошта арқылы өткен тоқсандағы өзара есеп айырысуларды салыстыру актісінің сканерленген нұсқасын ұсынады, Тапсырыс беруші 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін қарауға, оған қол қоюға және оның сканерленген көшірмесін электрондық пошта арқылы Орындаушыға жіберуге міндеттенеді. Егер Орындаушының пайдасына сальдо жасалса, Тапсырыс беруші электрондық пошта арқылы орындаушыдан салыстыру актісін алған сәттен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде берешекті өтеуге міндеттенеді. Егер сальдо Тапсырыс берушінің пайдасына болса, онда Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша орындаушы мынадай әрекеттерді жүзеге асырады: сальдо сомасын орындаушы келесі кезеңде Орындаушының қызметтеріне ақы төлеу есебіне есепке алады не орындаушы электрондық пошта арқылы тапсырыс берушіден тиісті сканерленген өтінішті алған сәттен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде Тапсырыс берушінің артық төлем сомасын қайтаруын жүзеге асырады.
5.8. Google AdWords контекстік жарнама жүйесінде Жарнамалық хабарландыруларды орналастыру кезінде Тапсырыс беруші жекелеген мемлекеттердің аумағында геотаргеттеу параметрлері кезінде туындайтын Жарнамалық хабарландыруларды орналастыру үшін қосымша шығыстар бөлігінде көрсетілген жүйенің ережелерімен танысқанын растайды, https://support.google.com/google-ads/answer/9750227?hl=ru
Тапсырыс беруші жекелеген мемлекеттердің аумағында геотаргеттеу параметрлері бар Жарнамалық хабарландыруларды орналастырған және осындай орналастыруға байланысты қосымша шығыс туындаған жағдайда, Орындаушы есепті кезеңде көрсетілген қызметтердің құнын біржақты тәртіппен қосымша шығыстың сомасына ұлғайтуға құқылы. Егер көрсетілген қызметтердің құны бағаны келісудің тиісті шот-хаттамасы бойынша Тапсырыс беруші төлеген алдын ала төлем сомасынан асып кеткен жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушы көрсетілген қызметтер актісінің сканерленген көшірмесін электрондық пошта арқылы жіберген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде пайда болған берешекті өтеуге міндеттенеді. Орындаушы көрсеткен қызметтер үшін берешек осы тармақта белгіленген мерзімде өтелмеген жағдайда, Орындаушы берешектің құнын ұстап қалуға дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар ете отырып, бағаны келісудің өзге шот-хаттамалары бойынша Тапсырыс беруші төлеген алдын ала төлем сомасынан ұстап қалуға құқылы.

6. КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТАПСЫРУ-ҚАБЫЛДАУ


6.1. Осы Шарт бойынша есепті кезең күнтізбелік ай болып табылады.6.2. Орындаушы есепті кезең аяқталғаннан кейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтерді тапсыру – қабылдау актісін (бұдан әрі мәтін бойынша – «Акт») нақты көрсетілген қызметтердің құнына жібереді. Акт электрондық түрде жасалады, электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қойылады және Тапсырыс берушіге «idocs» жүйесі арқылы жіберіледі (https://idocs.kz/).6.3. «Idocs» жүйесі арқылы жіберілген актіні алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші актіге «idocs» жүйесі арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қоюға немесе оған дәл осылай қол қоюдан жазбаша дәлелді бас тартуды ұсынуға міндетті. Қол қойылған акт не дәлелді бас тарту осы Шарт бойынша көрсетілген қызмет мерзімі ішінде ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші тиісті түрде көрсеткен және қабылдаған болып есептеледі.6.4. Осы Шартты орындау кезінде кемшіліктер анықталған жағдайда Тараптар қажетті түзетулердің тізбесін және кемшіліктерді жою мерзімін келіседі, ал кемшіліктерді жою мерзімі бойынша келісімге қол жеткізілмеген кезде мұндай мерзім 5 (бес) жұмыс күніне тең деп есептеледі. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтердің кемшіліктері анықталған кезде Орындаушы оларды түзеткенге дейін актіге қол қоймауға құқылы.

7. ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ


7.1. Осы Шарттың талаптарын бұзғаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Шартта көзделген жауаптылықта болады.
7.2. Тапсырыс берушіде Қызметтерге ескертулер туындаған кезде Орындаушы бұл ескертулерді ескертулердің сипатын сипаттайтын электрондық пошта арқылы жіберілген Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі бойынша жояды. Ескертулерді жою мерзімін Тараптар электрондық хат алмасуда белгілейді. Тараптар ескертулерді жою мерзімін белгілеу жөнінде келісімге қол жеткізбеген жағдайда, бұл мерзім 5 (бес) жұмыс күніне тең деп есептеледі және орындаушы тиісті хабарлама алған сәттен бастап қолданысқа енгізіледі.
7.3. Орындаушы Шарт бойынша жауап бермейді:
• қандай да бір жанама/жанама шығындар және/немесе Тапсырыс берушінің және/немесе үшінші тұлғалардың жіберіп алған пайдасы үшін, Орындаушы белгілі бір жағдайда осындай залал келтіру мүмкіндігін болжай ала ма, жоқ па;
• Тапсырыс берушінің ақпараттық ресурстарын қоса алғанда, Интернет желісінде Тапсырыс беруші орналастырған жарнамалық ақпараттың мазмұны үшін;
• осы Шарт бойынша қызмет көрсету мүмкін повстігіне әкеп соққан Жүйенің(-лердің) іс-әрекеттері үшін, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, техникалық ақаулар, Аккаунтты бұғаттау, Жарнамалық хабарландырулармен жүйені (-лерді) модерациялаудан өтпеу және т. б.;
• Тапсырыс берушінің Интернет-провайдерлер желілерінің жұмыс істеу сапасына, Тапсырыс берушінің жабдығы мен бағдарламалық қамтамасыз етуінің жұмыс істеуіне байланысты Интернет желісімен қосылу сапасына және Орындаушының құзыретінен тыс басқа да жағдайларға қатысты талаптары бойынша;
• Тапсырыс берушінің аккаунтына осы Шарт бойынша Тараптар болып табылмайтын тұлға немесе тұлғалар заңсыз қол жеткізген жағдайда, егер мұндай әрекет жабық ақпаратты жоюға, бұғаттауға, модификациялауға, көшіруге әкеп соқтырса.
Шарт бойынша Орындаушының жиынтық жауапкершілігі Тапсырыс берушіге залал келтірілген сәтте қызметтер көрсеткені үшін Тапсырыс беруші нақты төлеген сомадан аспайтын мөлшерде тікелей дәлелденген залалды өтеумен шектеледі.
7.4. Тапсырыс беруші өз бетінше толық жауапты болады:
• Зияткерлік меншік саласындағы, оның ішінде тауар белгілері бойынша заңнаманы және Тапсырыс берушінің жарнамалық ақпаратын Интернет желісіне орналастыру фактісіне байланысты Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де нормаларын ықтимал бұзғаны үшін.
• оның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің (анықтамасының), заңнамаға сәйкес барлық қажетті лицензиялардың, сертификаттардың, мемлекеттік органдардың жарнамаланатын қызмет түрімен айналысуға (жарнамаланатын тауарларды өткізуге), сондай-ақ Тапсырыс беруші өндіретін тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жарнамасын орналастыруға арналған рұқсаттары мен келісімдерінің болуы\болмауы үшін, егер олар қолданыстағы заңнамаға сәйкес талап етілсе.
• өзінің Жарнамалық хабарландыруларының мазмұны және Қазақстан Республикасының заңнамасында, жарнамаланатын қызметті жүзеге асыру орнының/жарнамаланатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орнының заңнамасында және мәтіндері таңдалған жүйенің тиісті интернет-ресурстарында орналастырылған жүйелер қағидаларында белгіленген талаптарды сақтағаны үшін.
7.5. Орындаушыға мемлекеттік органдар не үшінші тұлғалар тарапынан шағымдар ұсынылған жағдайда Тапсырыс беруші дереу құжаттарды, сондай-ақ Тапсырыс берушінің Жарнамалық хабарландыруларға авторлық құқығын растайтын өзге де дәлелдемелерді, сондай-ақ заңнаманың және үшінші тұлғалардың құқықтарының сақталуын растайтын өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті.
7.6. Зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді немесе кез келген өзге де шпиондық бағдарламаларды немесе зиянды кодтарды немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен сатуға немесе жарнамалауға тыйым салынған тауарлар мен қызметтерді қамтитын Жарнамалық хабарландыруларды орналастырғаны үшін Тапсырыс беруші Орындаушының талабы бойынша 70 000,00 (жетпіс мың) теңге мөлшерінде айыппұл төлеуге, сондай-ақ келтірілген залалдарды өтеуге міндеттенеді.
7.7. Тапсырыс беруші Орындаушыға мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасына, жарнамаланатын қызметті жүзеге асыру орнының/жарнамаланатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орнының заңнамасына және\немесе жүйелер қағидаларына қайшы келетін Тапсырыс берушінің Жарнамалық хабарландыруларын орналастыруға байланысты Орындаушының шеккен кез келген залалын өтейді, тиісті талап қойылған күннен бастап 15 (он бес) банк күні ішінде үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзады.
7.8. Тапсырыс беруші жіберген бұзушылыққа (-тарға) байланысты Facebook және\немесе TikTok таргеттелген жарнама жүйесімен Тапсырыс берушінің Аккаунты бұғатталған жағдайда, Орындаушы жазбаша шағым негізінде Тапсырыс берушіден Аккаунтты бұғаттаудан бұрын 12 ай ішінде бұғатталған Аккаунтқа есептелген төлемдердің жалпы сомасының 5% (бес пайызы) мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы. Егер көрсетілген жүйеде қызметтер көрсетудің жалпы мерзімі 12 айдан кем болған жағдайда айыппұл мөлшерін есептеу мақсатында нақты қызметтер көрсету кезеңінде бұғатталған Аккаунтқа есептелген төлемдердің жалпы сомасы қабылданады. Орындаушы көрсетілген соманы Тапсырыс берушінің аванстық төлемінен ұстап қалуға құқылы.
7.9. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің Аккаунтын TikTok таргеттелген жарнама Жүйесі бұғаттаған жағдайда Тапсырыс берушінің жіберілген бұзушылықтарына (бұзушылықтарына) байланысты осы Аккаунттағы жұмсалмаған қаражат сомасы бұғатталатынына және қайтарылуға жатпайтынына, ал TikTok таргеттелген жарнама Жүйесіндегі бағаны келісудің тиісті шоты-хаттамасы бойынша қызметтер Тапсырыс берушінің аккаунты бұғатталған есепті кезеңде толық көлемде көрсетілді деп танылатынына келіседі.
7.10. Тапсырыс беруші 4.2.11-тармақта көзделген міндетті орындамаған жағдайда. Орындаушы жазбаша шағым негізінде Тапсырыс берушіден TikTok таргеттелген жарнама жүйесіндегі бағаны келісу хаттамасы-тиісті шот бойынша көрсетілген қызметтер құнының 1% (бір пайызы) мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы. Орындаушы көрсетілген соманы Тапсырыс берушінің аванстық төлемінен ұстап қалуға құқылы.
7.11. Тапсырыс берушінің Жарнамалық науқанын, Аккаунтын, Жарнамалық науқанның нәтижесін басқаруға Тапсырыс беруші жауапты болады. Тапсырыс беруші жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізілмеген жағдайда Орындаушыға қандай да бір шағым беруге, жүйемен (лермен) жарнамаларды орналастырмауға құқылы емес.

8. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ


8.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші Орындаушы көрсететін қызметтер үшін төлемақы енгізген сәттен бастап жасалған болып есептеледі және тараптар өз міндеттемелерін орындағанға дейін қолданылады.
8.2. Орындаушы осы Шарттың талаптарын өзгертуге, тапсырыс берушіні алдын ала хабардар етпей, осы Шартқа жаңа шарттар немесе қосымшалар енгізуге құқылы. Тапсырыс беруші мұндай өзгерістердің мүмкіндігі туралы біле отырып, олар жасалатынына келіседі. Егер Тапсырыс беруші осындай өзгерістерден кейін осы Шартты орындауды жалғастырса, бұл олардың олармен келісуін білдіреді.
8.3. Осы Шарттың өзгерістерінің және/немесе толықтыруларының мәтінін не оның жаңа редакциясын Орындаушы осы Шарттың кіріспесінде көрсетілген мекенжай бойынша Сайтта тиісті ақпаратты орналастыру арқылы жалпыға бірдей назарға жеткізеді.
8.4. Тараптар үнсіздік (осы Шарттың жекелеген ережелерімен, оның ішінде тарифтердің өзгеруімен келіспеу туралы жазбаша хабарламалардың болмауы) Тапсырыс берушінің келісімі және осы Шарттың жаңа редакциясына қосылуы деп танылатынына сөзсіз келіседі.
8.5. Осы Шарт тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
8.6. Тараптардың әрқайсысы жоспарланатын тоқтату күніне дейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей екінші Тарапқа электрондық пошта арқылы хабарлама жібере отырып, осы Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.
8.7. Егер осы Шарттың қандай да бір талаптары заңды күшін жоғалтса, заңсыз деп танылса немесе осы Шарттан шығарылса, онда бұл осы Шарттың қалған талаптарының жарамсыздығына әкеп соқпайды.

9. БАСҚА ШАРТТАР


9.1. Шарт бойынша, шартқа және/немесе оның орындалуына байланысты Тараптар арасындағы барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер және талаптармен алмасу жолымен реттеуге ұмтылатын болады. Шарт бойынша оның құқықтары бұзылған деп санайтын Тарап екінші Тарапқа талап қоюға міндетті. Осы Шарттың шағым алған тарапы оны қарау нәтижелері туралы шағымды алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлауға тиіс. Белгіленген мерзімде талапқа жауап немесе дәлелді қарсылық алмау талаппен және онда баяндалған мән-жайлармен келісім ретінде қаралады. Егер келіссөздер мен наразылықтармен алмасу нәтижесінде тараптар өзара қолайлы шешімге қол жеткізбесе, дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында шешілуге тиіс.
9.2. Егер хат алмасу осы Шартта және бағаны келісу шот-хаттамасында көрсетілген электрондық пошта мекенжайларынан, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жеке кабинеттерінде (Аккаунттарында) көрсетілген Статистика деректерінен жүзеге асырылса, электрондық хаттардың факсимильді көшірмелері мен басып шығарулары сотта дәлел бола алады.
9.3. Осы Шартта және бағаны келісу хаттама-шотында көрсетілген байланыс арналарына жіберілген хаттар тиісінше жіберілген болып есептеледі. Тараптар байланыс арналары арқылы жіберілген хаттарды алмаудың барлық жағымсыз салдарын дербес көтереді. Тараптар жоғарыда көрсетілгендерге қосымша Орындаушының электрондық мекенжайларынан Тапсырыс берушінің электрондық мекенжайына / тапсырыс берушінің электрондық мекенжайынан осы Шартта көрсетілгендей, сондай-ақ @ таңбасынан кейін орналастырылған amdg.kz домендік атауы бар басқа да электронды мекен-жайларға Орындаушының электрондық мекенжайларына жіберуді тиісінше деп таниды.
9.4. Тапсырыс беруші Орындаушыны өзінің деректемелерінің өзгергені туралы, оның ішінде құқық қабілеттілігі қайта ұйымдастырылған немесе өзгерген жағдайда орналасқан жерінің (заңды мекенжайының), құқықтық мәртебесінің өзгергені, шарт бойынша қызметтер көрсету мәселесі бойынша Тапсырыс берушінің атынан орындаушымен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті Тапсырыс беруші өкілдерінің өзгергені және шартты орындау үшін маңызы бар өзге де мән-жайлар туралы осындай мән-жайлар туындаған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей хабарламаның түпнұсқасын кейіннен жібере отырып, Орындаушының электрондық мекенжайына (сканерленген құжатпен) жазбаша түрде хабарлама жіберу арқылы хабардар етуге міндетті. Орындаушы хабарламаған жағдайда теріс салдарлар тәуекелін Тапсырыс беруші толық көлемде көтереді. Орындаушыны хабардар етпеген жағдайда Орындаушы жіберген хат-хабар ескі деректерге сәйкес тиісінше жіберілген болып есептеледі. Тапсырыс берушінің Орындаушының хат-хабарын алмауы салдарынан теріс салдарлар қаупін Тапсырыс беруші толық көлемде көтереді.
9.5. Тараптар осы Шарттың талаптарын, Шартты орындау барысында алынған Тараптардың кез келгенінің коммерциялық қызметі туралы ақпаратты, сондай - ақ бір Тарап екінші тарапқа берген және беруші Тарап Беруші Тараптың құпия ақпараты (бұдан әрі - «құпия ақпарат») ретінде белгілеген барлық ақпаратты құпия сақтауға және құпия деп санауға және жария етпеуге, жария етпеуге міндеттенеді, Шарттың 9.7-тармағын ескере отырып, беруші Тараптың алдын ала жазбаша рұқсатынсыз қандай да бір үшінші тарапқа мұндай ақпаратты жарияламауға немесе өзге тәсілмен бермеуге.
9.6. Тараптардың әрқайсысы құпия ақпаратты қорғау үшін барлық қажетті шараларды кем дегенде өзінің құпия ақпаратын қаншалықты мұқият қорғайтынымен бірдей дәрежеде қабылдайды. Құпия ақпаратқа қол жеткізу ол шартты орындауға байланысты қызметтік міндеттерді орындау үшін негізді түрде қажет Тараптардың әрқайсысының қызметкерлеріне, сондай-ақ шартты орындау үшін тартылған жағдайда қосалқы мердігерлерге ғана берілетін болады. Құпия ақпарат әрқашан беруші Тараптың меншігі болып қалады және беруші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз көшірілмеуі немесе өзге де тәсілмен көшірілмеуі тиіс. Орындаушының мұндай ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына не өзге де қолданылатын заңнамаға (Жарнамалық хабарландыруларды орналастыратын тиісті елдің заңнамасына) сәйкес олардың қызмет түрі бойынша осындай ақпарат беруге тиіс мемлекеттік органдарға және олардың лауазымды адамдарына беруі құпия ақпаратты жария ету болып есептелмейді. Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген талаптарды орындау үшін (Ресей Федерациясының аумағында жарнамалық хабарландыруларды орналастыру кезінде) жарнамалық деректер операторына, интернет-жарнаманың бірыңғай тізіліміне және/немесе кез-келген басқа субъектіге, соның ішінде жарнама таратушыға, жарнама жүйесінің (Ресей Федерациясы заңнамасының түсінігінде) операторына осындай ақпаратты беру және беру құпия ақпаратты жария ету болып саналмайды. Тараптарды заңды, бухгалтерлік, аудиторлық немесе өзге де осыған ұқсас сүйемелдеуді кәсіби негізде жүзеге асыратын ұйымдарға (жеке тұлғаларға) мұндай ақпаратты беру құпия ақпаратты жария ету болып саналмайды.
9.7. Осы Шартқа қол қою арқылы тапсырыс беруші орындаушыдан жарнамалық және ақпараттық таратылымдарды алуға өзінің келісімін білдіреді.

10. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ


10.1. Тараптар Тапсырыс берушінің деректемелерімен Жеке кабинетте тіркелу кезінде өзі көрсеткен ақпаратты санауға келіседі
10.2. Орындаушының деректемелері:
«АМДГ» ЖШС
050000, Қазақстан, Алмалы ауданы, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 81 үй, 219 кеңсе
Тел.: +7 707 2204 707
БСН: 190140008729
«Банк ЦентрКредит» АҚ
Мекен-жайы: Алматы қ., Назарбаев даңғылы, 65
Банктің БСН: 980640000093
БИК: KCJBKZKX
KZT шоты: KZ788562203116643205
@таңбадан кейін орналастырылған amdg.kz домендік аты бар e-mail: электрондық пошта мекенжайлары
info@amdg.kz, pay@amdg.kz